Infeksjonskontroll.no

Vestre Viken HF Vestre Viken HF består av fire tidligere lokalsykehus beliggende i Akershus og Buskerud fylke, Bærum sykehus, Drammen sykehus, Kongsberg sykehus og Ringerike sykehus.

Dokumentansvarlig:

Avdelingssjef Ylva Sandness

Vestre Viken HF består av fire tidligere lokalsykehus beliggende i Akershus og Buskerud fylke, Bærum sykehus, Drammen sykehus, Kongsberg sykehus og Ringerike sykehus. Helseforetaket betjener 27 kommuner og 443 000 innbyggere. Foretaket har til sammen 9 600 ansatte.

Smittevernavdelingen er organisert i stab under fagdirektør.
Smittevernavdelingen ledes av avdelingssjef Ylva Sandness. Smittevernoverlege Mette Walberg har det medisinskfaglige ansvaret i avdelingen. Ved de fire sykehusene har hygienesykepleiere og annet smittevernpersonell lokal tilhørighet. Vi har et system basert på risikovurdering og identifisering av kritiske punkter. Målsettingen er at styring av smittevernet er ankerkjent i virksomheten.

I Avdelingens kvalitetsmål beskrevet.

Våre satsningsområder er:
Mål 1: Helsetjeneste-assosierte infeksjoner

Infeksjonsprevalens.

Registrering gjøres fire ganger årlig. Målbart mål etablert av HSØ og målet er <3 % helsetjenesteassosierte infeksjoner.

Infeksjonsinsidens:
(postoperative sårinfeksjoner), overvåking av utvalgte inngrep: keisersnitt, tykktarmskirurgi, galleblærekirurgi, hofteprotesekirurgi. Linjen oppfordres til å etablere målbare mål for sine kirurgiske inngrep.

Pasientsikkerhetskampanjen:
Smittevernavdelingen bidrar til økt pasientsikkerhet gjennom den nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet. Innsatsområdene omfatter trygg kirurgi, kateterbruk i urinveier og innleggelse av sentralt venekateter.

Alarmbakterier:
(utvalgte agens)-Smittevernavdelingen arbeider for å få på plass overvåking av Gule staphylokokker på føde/barsel og Pseudomonas aeruginosa på intensiv. Linjen oppfordres til å etablere målbare mål for sine alarmbakterier.

Smykkebruk:
Styrevedtak i Helse Sør-Øst krever smykkefrihet (under albuen: klokker, ringer, håndleddsmykker) for å bedre håndhygienen. Smittevernavdelingen gjør halvårlige prevalensundersøkelser. Smittevernavdelingen arbeider for måloppnåelse (100% etterlevelse). Linjen er ansvarlig for etterlevelse.

Mål 2: Antibiotikabruk
Bevare rasjonelt forbruk.
Alle ansatte kan kontakte oss direkte per telefon eller e-post.

 

        Kongsberg     Ringerike  
             
Ylva Sandness
Avdelingssjef
Tlf. 975 97 338 
  Mette Walberg
Smittevernoverlege
Tlf. 67 80 97 18/
909 27 707 
  Wenche Elin Olsen
Hygienesykepleier
Tlf. 32 72 53 13/
907 00 304
  Rigmor Bratlund
Hygienesykepleier
Tlf. 32 11 69 13/
938 99 721 
 
 
Bærum    Bærum     Drammen
  Drammen  
               
Ester Østvold
Hygienesykepleier
Tlf. 67 80 94 28 
908 30 959
 

Ellen Brustad
Spesialrådgiver
knyttet til overvåking
Tlf. 67 80 95 42/
928 88 814

  Christina Lenngren
Hygienesykepleier
Tlf. 32 80 30 38/
481 11 889

 

Camilla Steen
Hygienesykepleier
Tlf. 32 80 42 21/
975 09 151

 
               

Vestre Viken HF