Infeksjonskontroll.no

Regionalt kompetansesenter Regionalt kompetansesenter for smittevern i Helse Sør Øst har ansvar for å samordne arbeidet med planlegging og gjennomføring av den regionale smittevernplanen sammen med regionalt nettverk for smittevern.

Dokumentansvarlig:

Smittevernlege Egil Lingaas

Nettverkets målsetting er å utvikle faget smittevern, fremme samarbeidet, bevirke lik standard på smitteverntiltak, ha oversikt over de samlede smittevernressurser og å kartlegge spesialkompetanse på relevante områder. Det regionale kompetansesenteret er lagt til Avd. for smittevern ved Oslo Universitetssykehus HF og har følgende oppgaver:

 1. Ha redaktøransvar for nettstedet www.infeksjonskontroll.no som er en åpen Web-basert database for samling av prosedyrer, retningslinjer og fagstoff om forebygging og kontroll av infeksjoner i helsetjenesten.
 2. Holde oversikt over organisering av smittevernarbeidet, bemanning med smittevernpersonell og andre ressurser til smittevern.
 3. Bidra til faglig oppdatering av smittevernpersonell og helsepersonell i sin alminnelighet.
 4. Bidra med råd og veiledning når det gjelder hygieniske aspekter knyttet til bygningsmessige forhold.
 5. Bidra til kartlegging av antibiotikaforbruk og riktig bruk av antibiotika, inkludert rutiner for håndtering av resistente mikroorganismer.
 6. Bistå helseforetak i Helse-Sør og sentrale helsemyndigheter med kartlegging av sykehusinfeksjoner.
 7. Stimulere til forskningsprosjekter og fremme prosjektene gjennom regionale og nasjonale råd.
 8. Bidra til oppklaring av infeksjonsutbrudd.
 9. Bidra til kvalitetssikring av dekontaminering og sterilforsyning og sikker håndtering av medisinsk utstyr.
       
Egil Lingaas
Smittevernlege
  André Ingebretsen
Molekylærbiolog
  Carl-Fredrik
Borchgrevink-Lund
Hygienesykepleier
  Anne M Stenberg
Web-administrator

Bemanning
Kompetansesenteret er underlagt
Avdeling for smittevern ved
Oslo Universitetssykehus RHF. Alle som er ansatt i avdelingen har således tilknytning til senteret, og bistår med sin kompetanse til å løse senterets oppgaver. Enkelte fagpersoner i avdelingen har særskilte oppgaver tilknyttet kompetansesenteret:

e-post: Sykehushygiene

Tlf./faks: 23 07 31 00/ 23 07 11 10

Molekylære mikrobiologiske undersøkelser
Regionalt kompetansesenter for smittevern i Helse Sør kan ta imot bakterieisolater for molekylær-epidemiologiske undersøkelser fra helseforetakene. Det tilbys genotyping med Pulsfelt Gelelektroforese (PFGE) av følgende mikrober: 

 • Enterobacteriaceae 
 • Pseudomonas ssp. og andre non-fermentere 
 • Legionella ssp.
 • Gule stafylokokker
 • Koagulase negative stafylokokker
 • Enterokokker
 • Listeria monocytogenes 
 • Gruppe A streptokokker 
 • Gruppe B streptokokker
 • Gruppe C streptokokker
 • Gruppe G streptokokker

Det gjøres også "Amplified fragment lenght polymorphisms analysis" (AFLP) på Gramnegative bakterier.

Vårt genotypingstilbud på gule stafylokokker (inkl. MSSA og MRSA) er bredere:
 • PFGE
 • spa-typing
 • Typing av SCCmec-kassett ved multiplex-PCR.
 • Påvisning av Panton-Valentine Leukocidin (PVL) ved real-time PCR.
Vårt genotypingstilbud på Clostridium difficile er også bredt, Vi kan tilby følgende:
 • PCR ribotyping.
 • Påvisning av ermB ved PCR.
 • MLVA (valideres).
 • Påvisning av tcdA og tcdB (toksin A og toksin B) ved PCR (valideres).
 • Påvisning av cdtA og cdtB (Binært toksin) ved PCR (valideres).
 • Påvisning av delesjon i tcdC (valideres).

Vi har også et genotyping på gjærsopp. Ta kontakt med vår avdeling hvis dette ønskes utført.

Det benyttes en egen rekvisisjon for bestilling av molekylære undersøkelser.

Det er ønskelig at rekvirentene tar muntlig kontakt før innsending av isolater.
Kontaktperson: André Ingebretsen
E-post: André Ingebretsen
Telf. 23 07 31 00/23 07 10 97.

Helse-Sør-Øst RHF