Infeksjonskontroll.no

Kjemisk desinfeksjon

Regionalt kompetansesenter for smittevern Helse Sør-Øst

Versjon: 6.0
Dokumentansvarlig:

Hyg.spl. Carl-Fredrik Borchgrevink-Lund

Definisjoner
Kjemisk desinfeksjon
Biologisk materiale
Generell desinfeksjon
Flekkdesinfeksjon
Fremgangsmåte og arbeidsfordeling
Definisjon av utstyr

 

Rengjøring og desinfekjsjon ved forurensing av biologisk materiale på gulv
Rengjøring og desinfeksjon ved forurensing av biologisk materiale på inventar
Viktige regler ved bruk av kjemiske desinfeksjonsmidler
Kjemiske desinfeksjonsmidler
Alkoholer
Referanser

 
Hensikt og omfang
Hindre smitteoverføring fra utstyr og inventar forurenset av infeksiøst agens.

Definisjoner     
Kjemisk desinfeksjon
 • Statens legemiddelverk har med hjemmel i Forskrifter om kjemiske desinfeksjonsmidler til teknisk bruk i helse- og sykepleie foretatt godkjenningen av kjemiske desinfeksjonsmidler til bruk i helse- og sykepleie siden 1978 (FOR-1977-05-10-2) (1).
 • Kjemiske desinfeksjonsmidler inndeles etter hvilken stoffgruppe de tilhører. Midler i samme gruppe har stort sett de samme egenskapene.
 • Kjemiske desinfeksjonsmidler kan også regnes som medisinsk utstyr hvis middelet er definert som tilbehør til et spesifikt utstyr, eller et biocid, hvis det er registrert i henhold til Forskrift om biocider (Biocidforskriften) (2).
 • Noen kjemiske desinfeksjonsmidler reguleres etter Biocidforskriften.
 • Kjemisk desinfeksjon brukes når desinfeksjon med fuktig varme ikke kan anvendes.
 • Kjemiske desinfeksjonsmidler har ulik drapseffekt på mikroorganismer. Det er derfor avgjørende at rett desinfeksjonsmiddel anvendes.
 • Kjemisk desinfeksjon dreper de fleste mikroorganismer, men bakteriesporer kan overleve.
 • Viktig å lese bruksanvisning nøye med tanke på holdbarhet og bruksområde for det valgte desinfeksjonsmidlet.
 • En viktig faktor ved valg av desinfeksjonsmiddel, er dets evne til å trenge inn i biologisk materiale. Nærvær av biologisk materiale i kan redusere effekten.
 • For at kjemiske desinfeksjon skal være effektivt, må desinfeksjonsmidlet komme i direkte kontakt med biologisk materiale som skal desinfiseres.
 • Brukskonsentrasjon, virketid og holdbarhet er fastsatt ved godkjenning av hvert enkelt desinfeksjonsmiddel.
 • For sikrest mulig resultat må konsentrasjon og brukstid/virketid alltid overholdes.
 • For at kjemiske desinfeksjon skal være effektivt, må det som er forurenset kommer i direkte kontakt med desinfeksjonsmidlet.
 • Utstyr og flater skal holdes godt vætet under hele virketiden.
 • Hvilke type desinfeksjonsmiddel som skal velges, avhenger av hvilke mikrober som skal drepes, og om det er biologisk materiale som blod, avføring o.l. til stede, og hva utstyr eller flater tåler.

Biologisk materiale      
Med biologisk materiale menes blod, serum, vevsprøver, sekreter, urin, avføring, puss m.m. fra syke eller friske mennesker.

Generell desinfeksjon
Generell desinfeksjon brukes på flater og tilsølt inventar. Anbefales når lokaler og inventar er svært forurenset og når pasienten utskrives etter å ha ligget på smitteisolat.

 • Godkjent desinfeksjonsmiddel påføres med klut, ev. dynkeflaske. Bruk av sprayflaske, anbefales ikke. Sprayflaske gir spredning av aerosoler som brukeren kan innånde.
 • Dører og vinduer holdes lukket under virketiden.
 • Etter angitt virketid utføres rengjøring etter avdelingens rutiner.

Flekkdesinfeksjon
Flekkdesinfeksjon innebærer desinfeksjon av et klart begrenset område. De er viktig at all synlig forurensning fjernes før desinfeksjonsmiddel påføres. Bruk f.eks. papirtørk godt fuktet med desinfeksjonsmiddel eller lunkent/kaldt vann, tørk deretter område før desinfeksjonsmiddel påføres. Dette for at desinfeksjonsmidlet ikke skal bli fortynnet, noe som kan gi redusert effekt. Flekkdesinfeksjon utføres så snart som mulig for å hindre inntørking.

Ved valg av desinfeksjonsmiddel
Ved valg av desinfeksjonsmiddel bør det velges et middel med bredt antimikrobielt spekter. Kort virketid anses som en fordel. Stor variasjon i desinfeksjonstid er uhensiktsmessig. Det er en forutsetning at valgte desinfeksjonsmiddel er kompatibelt med det som skal desinfiseres.

Fremgangsmåte                                                                                                                    

 • Kjemiske desinfeksjonsmidler skal oppbevares i låst skap da de kan være etsende og irritere huden.
 • Kjemisk desinfeksjon må suppleres med manuell rengjøring.
 • Bruk hansker og beskyttelsesbriller, og eventuelt beskyttelsesfrakk ved arbeid med kjemiske desinfeksjonsmidler.
 • Viktig å velge rett desinfeksjonsmiddel til det utstyr/flater midlet er beregnet for.
 • Virketiden skal alltid overholdes.
 • Tidspunktet for når desinfeksjonstiden er fullført, skrives opp.
 • Vær oppmerksom på at noen desinfeksjonsmidler kan korrodere enkelte metall-legeringer hvis det de blir liggende for lenge i oppløsningen. Brukerstedet bør ha god ventilasjon.

Rengjøring
Rengjøring skal alltid utføres før desinfeksjon, dette fordi desinfeksjonsprosessen da gir et sikrere resultat når antallet mikroorganismer er redusert på forhånd, og organisk materiale og andre stoffer som kan hemme desinfeksjon er fjernet.

Desinfeksjon av utstyr                                                                                                                                                                                     
 • Kjemisk desinfeksjon brukes på utstyr og flater der varmedesinfeksjon ikke kan anvendes. Varmedesinfeksjon bør alltid foretrekkes der det er mulig.
 • Alt utstyr skal desinfiseres snarest etter bruk slik at inntørking og smittespredning forhindres.
 • Effekten av desinfeksjonsmidlet blir redusert hvis biologiskmateriale tørker inn.
 • Mest mulig av biologisk materiale tørkes av før desinfeksjon.
 • Sammensatt utstyr demonteres så fullstendig som mulig slik at desinfeksjonsmidlet kommer til overalt.
 • Det kan noen ganger være nødvendig å rengjøre først for å redusere mengden av biologisk materiale. Dette må i tilfelle gjøres på en slik måte at smittespredning unngås. Karet der rengjøringen utføres må desinfiseres etter bruk, med varme eller med kjemisk desinfeksjonsmiddel.
 • Gjenstander/utstyr legges i bruksløsningen. Alle gjenstander/utstyr skal ligge under væskenivå.
 • Unngå lengre eksponering enn bruksanvisningen anbefaler da det kan skade/korrodere gjenstandene/utstyr.
 • Kar med lokk skal fortrinnsvis anvendes.
 • Karet bør ha trådkurv for lettere å få opp utstyret.
 • Bruksløsningen skal alltid skiftes når den er synlig forurenset. Følg bruksanvisningen nøye.
 • Når bruksløsningen skiftes, skal desinfeksjonskaret rengjøres grundig, eventuelt desinfiseres.
 • Hvis desinfeksjon ikke kan foretas straks, må smittefarlig utstyr emballeres og merkes.
 • For å hindre inntørking bør utstyret legges i et kar/fat med kaldt vann. Karet/fatet må desinfiseres etterpå.
 • Desinfeksjon bør utføres av den som bringer utstyret til desinfeksjonsrommet.
 • Når virketiden/desinfeksjonstiden er over, skylles gjenstandene under rennende vann og tørkes.
Rengjøring og desinfeksjon ved forurensing av biologisk materiale på gulv                                                                                  
Smittefaren fra gulv antas å være liten. Det er tilstrekkelig å fjerne forurensningen og å vaske med såpe/vann.
Ved forurensing med biologisk materiale utføres flekkdesinfeksjon, deretter rengjøring etter avdelingens rutiner.
 1. Bruk hansker.
 2. Søl tørkes opp med absorberende materiale, papirhåndkle eller lignende. Dette bør gjøres umiddelbart for å unngå smittespredning. Legges i avfallspose (i smitteisolat legges smitteavfall i gul smitteavfallspose).
 3. Ved mye forurensning fuktes området med godkjent desinfeksjonsmiddel i henhold til bruksanvisningen. Virketiden skal overholdes. Desinfeksjonssprit bør ikke benyttes på gulv da det kan skade overflaten på belegg. Deretter rengjøres gulvet etter avdelingens rutiner.
 4. Rengjøringsutstyr dekontamineres etter bruk. Mopp/klut sendes til vask i gjenknyttet plastpose, gul pose hvis smitte.
Rengjøring og desinfeksjon ved forurensing av biologisk materiale på inventar
 1. Bruk hansker.
 2. Biologisk materiale tørkes opp med absorberende materiale, papirhåndkle eller lignende. Dette bør gjøres umiddelbart for å unngå smittespredning via f.eks. skotøy, og å hindre inntørring slik at det blir vanskeligere å fjerne.
 3. Legges i avfallspose (i smitteisolat legges smitteavfall i gul smitteavfallspose).
 4. Flatene rengjøres med såpe og vann, og eventuelt nødvendig desinfeksjon. Kluter sendes til vask i gjenknyttet plastpose, gul pose hvis smitte.
 5. Synlig rene, tørre ikke absorberende flater, fuktes med 70 - 75 % desinfeksjonssprit som skal lufttørke (påføres med klut). På absorberende flater (ikke glatte) brukes godkjent desinfeksjonsmiddel i henhold til bruksanvisning.
Valg av desinfeksjonsmiddel avhenger av
 • Hvilke mikroorganismer som skal drepes.
 • Hva utstyret tåler.
 • Grad av forurensning av biologisk materiale.

PeraSafe og Clinell Sporicidal Wipe kan brukes mot alle mikrober og ved alle isoleringsformer.

 • PeraSafe virketid er 10 minutter.
 • Clinell sporicidal virketid er 5 minutter.
 • Desinfeksjonssprit 70 - 75 % - virketid 5 minutter. Kan brukes ved bakterielle infeksjoner, unntatt C .difficile, når flaten/gjenstanden er synlig ren.

Desinfeksjonssprit 70 - 75 % har også effekt på mange virus: Adenovirus, astrovirus, coronavirus, cytomegalovirus, enterovirus, hepatitt B virus, herpes virus, HIV, influensavirus, rhinovirus, rotavirus og varicella-zostervirus. Sprit virker ikke tilstrekkelig på hepatitt A virus, norovirus, parvovirus eller poliovirus.

Merk: Ved mistenkt/bekreftet smitte med Mycobacterium tuberkulosis/mykobakterier (TB) eller Clostridioides difficile må man passe på alltid å bruke et desinfeksjonsmiddel godkjent for desinfeksjon av disse.

Viktige regler ved bruk av kjemiske desinfeksjonsmidler   
 • Bruk nødvendig beskyttelsesutstyr.
 • Velg riktig desinfeksjonsmiddel, og rett konsentrasjon.
 • Kontroller holdbarhet.
 • Overhold desinfeksjonstiden, bruk tidsur/skriv lapp med tidspunkt for når desinfeksjonstid er over.
 • Sammensatt utstyr må demonteres så langt det er mulig.
 • Alle deler av utstyret må være under væskenivå.
 • Eventuelle kanaler og hulrom må være fylt med desinfeksjonsmiddel.
 • Desinfisert utstyr må rengjøres/skylles grundig før det tørkes.

Kjemiske desinfeksjonsmidler                                                                                                                                                                  
Statens legemiddelverk (SLV) godkjenner kjemiske desinfeksjonsmidler for bruk i Norge. Desinfeksjonsmidlene er inndelt i grupper etter aktive stoffer og anvendelsesområder. For fullstendig, oppdatert og detaljert oversikt, se Statens legemiddelverk http://www.legemiddelverket.no.
”Kjemiske desinfeksjonsmidler til teknisk bruk i helse- og sykepleie - Januar 2019”.

Desinfeksjonsmidler godkjent av Statens legemiddelverk omfatter følgende grupper:
 • Klorforbindelser
 • Diverse oksidative midler
 • Guanider
 • Kvartære ammoniumforbindelser
 • Kombinasjonspreparater

Alkoholer
I den forskriften som SLV forvalter, er alkoholer unntatt krav til godkjenning. SLV godkjenner altså ikke alkoholprodukter. Produktene, her alkoholer, må like fullt følge forpliktelsene etter biocidforskriften.

Antibakterielt virkeområde for alkoholer:
 • Effektivt mot følgende agens: Vegetative bakterier, mykobakterier (tbc.), mange sopp- og virusarter.
 • Anbefalt produkt: Desinfeksjonssprit 70 % - 75 % (v/v = volum/volum).
 • Virketid: Minimum 3 minutter.
Bruksområde
 • Etanol, isopropanol og n-propanol brukes til desinfeksjon av synlig rene flater og utstyr.
 • Alkoholer egner seg best til desinfeksjon av rene flater og gjenstander, da alkoholer har dårlig evne til å trenge inn i biologiskmateriale. Biologiskmateriale kan fungere som en beskyttelseskappe som hindrer desinfeksjonsmidlet i å trenge inn.
 • Alkoholer fordamper raskt, fra noen sekunder til minutter, slik at virketiden i praksis blir kort.
 • Alkoholer er miljøvennlige, brytes raskt ned i naturen, og regnes derfor å ha framtiden for seg som desinfeksjonsmiddel.
 • Alkoholer er atoksisk (ikke giftig) ved normal bruk og absorberes meget lite fra hud.

Virketid/eksponeringstid:
Alkoholer egner seg bare til desinfeksjon av rene flater og gjenstander. Alkoholer trenger dårlig inn i biologiskmateriale, og derfor egner alkoholer seg ikke til desinfeksjon i dybden der det foreligger synlig biologisk materiale, slik som blod, slim, sekret, avføring o.l. Utstyr og flater må være synlig rent/rengjort, og tørt før alkohol påføres!

Desinfeksjonssprit påføres i så stor mengde at det er synlig vått i minst 3 minutter
Desinfeksjonssprit påføres i så stor mengde at det er synlig vått. Virketid bør være minimum 3 minutter. I praksis kan man fukte horisontale gjenstander/flater rikelig med sprit 1 gang og la det fordampe. Vertikale flater fuktes 2 ganger med et par minutters mellomrom.

 • Alkoholbasert produkter brukes ikke ved Clostridioides difficile.
 • Alkoholbasert produkter brukes ikke ved norovirus.

I litteraturen er det vanskelig å finne et eksakt tall for virketid. Dette skyldes at forskjellige tester bruker ulik alkoholprosent og forskjellige blandinger av alkoholtyper, som f.eks. etanol, isoporopanol (Propan-2-ol), n-propanol (1-propanol), Butan-2-ol, 2-Metyl-2-propanol) m.fl. (2). Testene er også gjort på forskjellige typer bakterier og virus.

Hvis et alkoholbasert produkt til overflatedesinfeksjon markedsføres med kortere virketid enn 3 minutter, må dette kunne dokumenteres av produsent.

Desinfeksjonsmiddelavfall
Desinfeksjonsmidler blir brukt i betydelig grad i helseinstitusjoner. Generelt må desinfeksjonsmidler i konsentrat, og store mengder bruksløsninger av desinfeksjonsmidler, samles opp og leveres inn til egne mottaksstasjoner. Inntil noe annet blir vedtatt kan små menger av bruksløsninger fortynnes ytterligere og slås ut i avløp og under rennende vann. (Kjemisk desinfeksjonsmidler til teknisk bruk i helse- og sykepleie - SLV Januar 2015).

Referanser                                                                                                                             

 1. "Kjemiske desinfeksjonsmidler til teknisk bruk i helse- og sykepleie" - Oppdatert April 2020. SLV - Statens legemiddelverk.
 2. Forskrift om biocider (Biocidforskriften). https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-04-18-480.

Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for desinfektion i sundhetssektoren - Central Enhed for Infektionshygiejne - NIR Desinfektion 1.2 udgave 2017.1. Statens Serum Institut, Danmark.

CDC - Guideline for disinfection and sterilization in healthcare facilities, 2008.

Forskrifter om kjemiske desinfeksjonsmidler til teknisk bruk i helse- og sykepleie. Lovdata - FOR-1997-05-10-2.