Infeksjonskontroll.no

Desinfeksjon

Regionalt kompetansesenter for smittevern Helse Sør-Øst

Versjon: 5.0
Dokumentansvarlig:

Hyg.spl. Carl-Fredrik Borchgrevink-Lund

 
Definisjoner
Vi skiller mellom to hovedtyper av desinfeksjon
Fremgangsmåte og arbeidsfordeling
Beskrivelse
Desinfeksjon av utstyr
Generell desinfeksjon - Desinfeksjon av gulv og inventar

Flekkdesinfeksjon
Anbefalt metode ved flekkdesinfeksjon
Kjemiske desifeksjonsmidler
Alkoholer
Desinfeksjonsmiddelavfall
Desinfeksjon med fuktig varme - varmedesinfeksjon
Referanser

Hensikt og omfang
Formålet er å uskadeliggjøre patogene (sykdomsfremkallende) mikrober for å hindre smittespredning.

Definisjoner
Biocider og biocidprodukter
Biocider og biocidprodukter utgjør en gruppe kjemikalier med gjennomgående svært betenkelige egenskaper på helse og miljø. Det har derfor blitt ansett nødvendig å innføre krav om godkjenning av aktive stoffer (biocider) biocidprodukter. 

Hva er biocidprodukt?
Et aktivt stoff eller en stoffbehandling som inneholder ett eller flere aktive stoffer, og som i den form de overdras til brukeren, er bestemt til å kunne ødelegge, uskadeliggjøre, hindre eller på annen måte bekjempe virkningen av skadeorganismer (1).

Et biocidprodukt inneholder ett eller flere aktive stoffer, og har til hensikt å forstyrre, uskadeliggjøre eller på annen måte forhindre virkninger av skadelige organismer (2).

Biocidprodukter inneholder aktive stoffer (virkestoffer) som gir en kjemisk eller biologisk bekjempelsesvirkning.

Et biocidprodukt inneholder aktive stoffer (biocider) som medvirker til bekjempelse av uønskede organismer. Vi deler biocidproduktene inn i 22 produkttyper fordelt på fire hovedgrupper.
 • Desinfeksjonsmidler (f.eks. hånddesinfeksjon, drikkvannsdesinfeksjon)
 • Konserveringsmidler (f.eks. treimpregnering, konserveringsmidler i maling)
 • Skadedyrmidler (f.eks. insektmidler, mus- og rottegift)
 • Andre biocider (f.eks. midler for å hindre begroing på båter og oppdrettsnøter)

Aktivt stoff (biocid): Et kjemisk stoff eller en mikroorganisme, herunder bakterie, virus eller sopp, med tilsiktet virkning på en eller flere skadeorganismer og som skal inngå i et biocidprodukt (1).

Biologisk materiale: Med biologisk materiale menes blod, serum, vevsprøver, sekreter, urin, avføring, puss m.m. fra syke eller friske mennesker.

Desinfeksjon
Beskriver en prosess som dreper/uskadeliggjør de fleste sykdomsfremkallende mikro­organismer bakterier, virus, sopp etc.), men vanligvis ikke bakteriesporer. 

Desinfeksjon betyr at mindre enn 1 av 100.00 vegetative mikrober overlever, en 5-log reduksjon. Det vil si at hvis en overflate har 100.00 sykdomsfremkallende mikrober, vil en 5-log reduksjon redusere antallet mikroorganismer til 1-én.

Desinfeksjon er en prosess hvor man utsletter de fleste eller alle mikroorganismer. Ved desinfeksjon inaktiverer man ikke bakteriesporer.

Noen kjemiske desinfeksjonsmidler har effekt på sporer, og disse må da være testet og godkjent i henhold til NS-EN 17126:2018.

Desinfeksjon kan utføres med varme, kjemiske midler i væske- eller gassform, og stråling (UC-lys på rom og flater).

Vi skiller mellom to hovedtyper av desinfeksjon:                                                                        
 • Teknisk desinfeksjon er desinfeksjon av gjenstander, golv, inventar og liknede.
 • Antisepsis er desinfeksjon av hud og slimhinner hos pasienter og personale (se egen retningslinje).

Desinfeksjon med fuktig varme er den sikreste, enkleste, rimeligste og mest miljøvennlige av alle desinfeksjonsmetoder.
Metoden bør brukes der det er mulig. Krav til temperatur under desinfeksjonssyklus i lukket system med fuktig varme beskrevet i standarden NS-EN-ISO 15883-1:2009/A1:2014 i henhold til A0-konseptet. For detaljer om A0-konseptet og tabell for sammenlignende letalitet for prosesser med fuktig varme, se sist i prosedyren.

Fremgangsmåte                                                                                                                   
Rengjøring
Rengjøring skal alltid utføres før desinfeksjon, dette fordi desinfeksjons­prosessen da gir et sikrere resultat når antallet mikroorganismer er redusert på forhånd, og organisk materiale og andre stoffer som kan hemme desinfeksjon er fjernet.

Teknisk desinfeksjon
Varmedesinfeksjon
Desinfeksjon med fuktig varme er den sikreste, enkleste og mest miljøvennlige av alle desinfeksjonsmetoder, og bør være første valg, der det er mulig, for utstyr som tåler dette. Desinfeksjon med fuktig varme kan oppnås ved forskjellige kombinasjoner av temperatur/tid. Varmedesinfeksjon kan utføres i vaskedekontamintor eller spyledekontaminator.

Vaskedekontaminator (instrumentvaskemaskin).
Bruksområde: Rengjøring og desinfeksjon av flergangsutstyr som sakser, arteriepinsetter, utstyr til kirurgi, anestesi og lignende. Alt utstyr som skal steriliseres, må rengjøres/desinfiseres i vaskedekontamininator.

Spyledekontaminator (bekkenspyler).
Bruksområde: Rengjøring og desinfeksjon av urinflasker, bekken, blomstervaser og lignende. Maskinen er også konstruert før tømming av flytende avfall. Spyledekontaminatoren skal ikke brukes til utstyr som senere skal steriliseres.

Krav til temperatur i oppvaskmaskiner til bruk i helsevesenet
Det er ikke beskrevet eksakte krav til temperatur i lovverket.
I henhold til IK-mat (internkontroll mat) er anbefalt minst +65oC for vask som varer i minst 45 minutter, og minst +75oC for vask som varer i noen minutter.

Kjemisk desinfeksjon - (Se egen prosedyre)     
 • Statens legemiddelverk har med hjemmel i "Forskrifter om kjemiske desinfeksjonsmidler til teknisk bruk i helse- og sykepleie" foretatt godkjenningen av kjemiske desinfeksjonsmidler til bruk i helse- og sykepleie siden 1978 (FOR-1977-05-10-2). Forskriftene omfatter kjemiske desinfeksjonsmidler til teknisk bruk i helse- og sykepleie. Som kjemisk desinfeksjonsmiddel regnes i forskriftene ethvert kjemisk middel som er beregnet til å bekjempe eller forebygge mikrobiell sykdom, unntatt stoffer som er beregnet til innvortes bruk eller til bruk på hud eller slimhinner, og derfor regnes som legemidler (4).
 • Kjemiske desinfeksjonsmidler inndeles etter hvilken stoffgruppe de tilhører. Midler i samme gruppe har stort sett de samme egenskapene.
 • Kjemiske desinfeksjonsmidler kan også regnes som medisinsk utstyr hvis middelet er definert som tilbehør til et spesifikt utstyr, eller et biocid, hvis det er registrert i henhold til Biocidforskriften.
 • Noen kjemiske desinfeksjonsmidler reguleres etter Biocidforskriften.
 • Kjemisk desinfeksjon brukes når desinfeksjon med fuktig varme ikke kan anvendes.
 • Kjemiske desinfeksjonsmidler har ulik drapseffekt på mikroorganismer. Det er derfor avgjørende at rett desinfeksjonsmiddel anvendes.
 • Kjemisk desinfeksjon dreper de fleste mikroorganismer, men bakteriesporer kan overleve. Det kreves derfor at kjemiske desinfeksjonsmidler som også tilintetgjør sporer, er testet og godkjent for drap av sporer.
 • En viktig faktor ved valg av desinfeksjons­middel, er dets evne til å trenge inn i biologiskmateriale. Nærvær av biologiskmateriale i kan redusere effekten, så det er derfor viktig å lese bruksanvisning nøye med tanke på holdbarhet og bruksmåte for det valgte desinfeksjons­midlet.
 • Brukskonsentrasjon, virketid og holdbarhet er fastsatt ved godkjenning av hvert enkelt desinfeksjonsmiddel.
 • For sikrest mulig resultat må konsentrasjon og brukstid/virketid alltid overholdes.
 • For at kjemiske desinfeksjon skal være effektivt, må det som er forurenset kommer i direkte kontakt med desinfeksjons­midlet.
 • Utstyr og flater skal holdes godt vætet under hele den anbefalte virketiden.
 • Hvilke type desinfeksjons­middel som skal velges, avhenger av hvilke mikrober som skal drepes, og om det er biologiskmateriale som blod, avføring o.l. til stede, og hva utstyr eller flater tåler.

Bruk av rengjørings- og desinfeksjonskluter
Det er de senere år kommet flere kluter på markedet som både er tilsatt tensid/rengjøringsmiddel for rengjørende effekt, og i tillegg desinfeksjonsmiddel. Disse klutene brukes til både rengjøring og desinfeksjon - "kombinasjonskluter".

Ved bruk av "kombinasjonskluter" skal rengjøring og desinfeksjon utføres som 2 trinn. Dette forutsetter selvfølgelig at man anvender 2 kluter: Først anvender man 1 klut til mekanisk rengjøring, og deretter etter klut til desinfeksjon. 
For mange av klutene er det bare antimikrobielle effekten av desinfeksjonsmiddelet som er testet. For kluter som er testet og godkjent i henhold til NS-EN 16615:2015, er det også den mekaniske effekten som er testet.
Se: https://www.infeksjonskontroll.no/forebygging/6883

Effekten av kjemisk desinfeksjon er avhengig av at det som er forurenset kommer i direkte kontakt med desinfeksjonsmidlet - desinfeksjonsmidlets evne til å trenge inn i organisk materiale. Videre er det avhengig av desinfeksjonsmidlets konsentrasjon, temperatur, pH og nærvær av organisk materiale. Kjemisk desinfeksjonsmidler har ulik antibakteriell/antiviral effekt. Det er derfor avgjørende at rett desinfeksjonsmiddel anvendes.
For sikrest mulig resultat må konsentrasjon og brukstid/virketid alltid overholdes.

Beskrivelse                                                                                                                                                                                                      
Anvendelse og forsiktighetsregler
 • Kjemiske desinfeksjonsmidler skal oppbevares i låst skap da de kan være etsende og irritere huden.
 • Kjemisk desinfeksjon må suppleres med manuell rengjøring.
 • Bruk hansker og beskyttelsesbriller, og eventuelt beskyttelsesfrakk ved arbeid med kjemiske desinfeksjonsmidler.
 • Viktig å velge rett desinfeksjonsmiddel til det utstyr/flater midlet er beregnet for.
 • Virketiden skal alltid overholdes.
 • Tidspunktet for når desinfeksjonstiden er fullført, skrives opp.
 • Vær oppmerksom på at noen desinfeksjonsmidler kan korrodere enkelte metall-legeringer hvis det de blir liggende for lenge i oppløsningen. Brukerstedet bør ha god ventilasjon.
Desinfeksjon av utstyr                      
 • Desinfeksjon bør som hovedregel utføres forut for rengjøring for å beskytte personalet og omgivelsene mot spredning av smittestoff.
 • I helt spesielle tilfeller kan det være nødvendig å rengjøre først for å redusere mengden av organisk materiale, f.eks. før desinfeksjon av endoskop. Dette må i tilfelle gjøres på en slik måte at smittespredning unngås. Karet der rengjøring utføres må desinfiseres etter bruk, med varme eller kjemisk.
 • Varmedesinfeksjon bør alltid foretrekkes der det er mulig.
 • Kjemisk desinfeksjon brukes på utstyr og flater, og gjøres der varmedesinfeksjon ikke kan anvendes.
 • Alt utstyr skal desinfiseres snarest etter bruk slik at inntørking og smittespredning forhindres.
 • Effekten av desinfeksjonsmidlet blir redusert hvis organisk materiale tørker inn.
 • Gjenstander/utstyr legges i bruksløsningen slik at de ligger under overflaten. Alle gjenstander/utstyr skal ligge under væskenivå.
 • Unngå lengre eksponering enn nødvendig da det kan skade gjenstander/utstyr. Kar med lokk skal fortrinnsvis anvendes.
 • Karet bør ha trådkurv for lettere å få opp utstyret. 
 • Sammensatt utstyr demonteres så fullstendig som mulig slik at desinfeksjons­midlet kommer til overalt.
 • Bruksløsningen skal alltid skiftes når den er synlig forurenset. Følg bruksanvisningen.
 • Når bruksløsningen skiftes, skal desinfeksjonskaret rengjøres grundig, eventuelt varmedesinfiseres.
 • Hvis desinfeksjon ikke kan foretas straks, må smittefarlig utstyr emballeres og merkes.
 • For å hindre inntørking bør utstyret legges i et kar/fat med kaldt vann. Karet/fatet må desinfiseres etterpå.
 • Desinfeksjon bør utføres av den som bringer utstyret til desinfeksjonsrommet.
 • Når virketiden/desinfeksjonstiden er over, skylles gjenstandene under rennende vann og tørkes.
Generell desinfeksjon - Desinfeksjon av gulv og inventar  
Anbefales på horisontale flater og inventar når lokaler og inventar er svart tilsølt, eller ved opphør av luftsmitte isolering.
 • Ved overflatedesinfeksjon skal det gnis godt utover slik at desinfeksjonsmidlet dekker hele overflaten.
 • Desinfeksjonsmidlet påføres med svamp eller klut, eller helles direkte på absorberende materiale. Hvis det brukes sprayflaske, må det tørkes godt utover med en klut fuktet med desinfeksjonsmiddel.
 • Synlig forurensning bør mest mulig av sølet fjernes før man påfører desinfeksjonsmiddel.
 • Tørk opp med absorberende materiale, bruk engangs beskyttelseshansker. Infisert materiale legges i smitteavfallspose og merkes.
 • Ved opphør av isolering brukes påkledning i henhold til smitteregime under arbeid med desinfeksjonen.
 • Hansker og beskyttelsesfrakk skal alltid brukes.
 • Dører ut til korridor holdes lukket den tiden desinfeksjonsmiddelet virker.
 • Etter angitt virketid utføres rengjøring på vanlig måte.
Flekkdesinfeksjon                                                                                                                                                                                          
 • Innebærer desinfeksjon av et klart avgrenset område som er synlig forurenset.
 • Anbefales sterkt at mest mulig av biologisk materiale/søl tørkes opp før desinfeksjon, dette for at desinfeksjonsmiddel skal ha best mulig effekt.
 • Flekkdesinfeksjon utføres så snart som mulig for å hindre inntørking.
Anbefalt metode ved flekkdesinfeksjon
 • Bruk hansker.
 • Fjern biologisk materiale (blod og andre kroppsvæsker) med absorberende engangsmateriale (f.eks. papirhåndkle) lett fuktet med desinfeksjonsmiddel eller kaldt/lunkent vann.
 • Hvis man tørker opp med papirhåndkle fuktet med kaldt/lunkent vann, må feltet tørkes før desinfeksjonsmiddel påføres for ikke å tynne ut desinfeksjonsmidlet, noe som kan gi redusert effekt.
 • Påfør desinfeksjonsmiddel og la det stå i angitt desinfeksjonstid/virketid.
 • Merk området ”Desinfeksjon pågår – Desinfeksjon ferdig: ”Klokkeslett”.
 • Etter angitt virketid tørkes området med våt klut/papirhåndkle.
Hvis sølet ikke lar seg fjerne før desinfeksjon, eller har tørket inn  
 • Bruk hansker.
 • Fukt området med desinfeksjonsmiddel og dekk til med f.eks. papirhåndkle som er godt fuktet med desinfeksjonsmiddel.
 • Merk området ”Desinfeksjon pågår - Desinfeksjon ferdig: Klokkeslett”.
 • Etter angitt virketid, rengjør området.
Kjemiske desinfeksjonsmidler
Statens legemiddelverk (SLV) godkjenner kjemiske desinfeksjonsmidler for bruk i Norge. Desinfeksjonsmidlene er inndelt i grupper etter aktive stoffer og anvendelsesområder. For fullstendig, oppdatert og detaljert oversikt, se Statens legemiddelverk - http://www.legemiddelverket.no. - Kjemiske desinfeksjonsmidler til teknisk bruk i helse- og sykepleie - April 2020.

Desinfeksjonsmidler godkjent av Statens legemiddelverk - omfatter følgende grupper
 • Diverse oksidative midler
 • Klorforbindelser                                                                                                                                                                                                  
 • Guanider
 • Kvartære ammoniumforbindelser
 • Kombinasjonspreparater

Alkoholer                                                                                                                                                                                                          
Det er ingen godkjenningsordning for alkoholer brukt som desinfeksjonsmiddel i helsetjenesten i Norge.

Antibakterielt virkeområde for alkoholer
 • Effektivt mot følgende agens: Vegetative bakterier, mykobakterier (TB.), mange sopp- og virusarter.
 • Anbefalt produkt: Desinfeksjonssprit 70 % - 75 % (v/v = volum/volum).
Bruksområde
 • Etanol, isopropanol og n-propanol brukes til desinfeksjon av synlig rene flater og utstyr.
 • Alkoholer egner seg til desinfeksjon av rene og tørre flater og gjenstander, da alkoholer har dårlig evne til å trenge inn i biologiskmateriale. Biologisk materiale kan fungere som beskyttelseskappe som hindrer desinfeksjonsmidlet i å trenge inn.
 • Alkoholer fordamper raskt, fra noen sekunder til minutter, slik at virketiden i praksis blir kort.
 • Alkoholer er miljøvennlige, brytes raskt ned i naturen, og regnes derfor å ha framtiden for seg som desinfeksjonsmiddel.
 • Alkoholer er atoksisk (ikke giftig) ved normal bruk og absorberes meget lite fra hud.

Virketid/eksponeringstid
Alkoholer egner seg bare til desinfeksjon av rene flater og gjenstander. Utstyr og flater må være synlig rent/rengjort, og tørt før alkohol påføres!

Desinfeksjonssprit påføres i så stor mengde at det er synlig vått i 3 minutter
Desinfeksjonssprit påføres i så stor mengde at det er synlig vått. Virketid bør være 3 minutter. I praksis vil det si at desinfeksjonssprit påføres flaten slik at den er godt vætet, og desinfeksjon regnes fullført når flaten er helt tørr.
 • Alkoholbasert produkter brukes ikke ved Clostridioides difficile.
 • Alkoholbasert produkter brukes ikke ved norovirus.

I litteraturen er det vanskelig å finne et eksakt tall for virketid. Dette skyldes at forskjellige tester bruker ulik alkoholprosent og forskjellige blandinger av alkoholtyper, som f.eks. etanol, isopropanol (Propan-2-ol), n-propanol (1-propanol), Butan-2-ol, 2-Metyl-2-propanol) m.fl. (2). Testene er også gjort på forskjellige typer bakterier og virus.

Hvis et alkoholbasert produkt til overflatedesinfeksjon markedsføres med kortere virketid enn 3 minutter, må dette kunne dokumenteres av produsent.

Desinfeksjonsmiddelavfall                                     
Desinfeksjonsmidler blir brukt i betydelig grad i helsesituasjoner. Generelt må desinfeksjonsmidler i konsentrat, og store mengder bruksløsninger av desinfeksjonsmidler, samles opp og leveres inn til egne mottaksstasjoner. Inntil noe annet blir vedtatt kan små mengder av bruksløsninger fortynnes ytterligere og slås ut i avløp i avtrekk og under rennende vann. (Kjemisk desinfeksjonsmidler til teknisk bruk i helse- og sykepleie - SLV januar 2019.

Desinfeksjon med fuktig varme - varmedesinfeksjon. Krav til temperatur under desinfeksjonssyklus i lukket system med fuktig varme beskrevet i standarden EN-ISO 15883-1, i henhold til A0-konseptet

A0-konseptet                                                                                                                                                                                                    
Sammenlignbar letalitet for prosesser med fuktig varme (EN-ISO 15883-1)
Definisjon: "A" er definert som den desinfeksjonseffekten som er likeverdig/lik den som oppnås ved et gitt antall sekunder ved 80oC. Når Z-verdien er 10oC, brukes betegnelsen A0. A0-verdien for en desinfeksjonsprosess med fuktig varme tilsvarer antall sekunder ved 80oC med referanse til mikroorganismer med Z-verdi på 10oC. En gitt A0 - verdi kan oppnås ved forskjellige kombinasjoner av temperatur/tid:

D-verdi (Decimal reduction time) er den tid som kreves ved en spesiell temperatur for å drepe 90 % av en populasjon med mikroorganismer.

                                    Sammenlignende letalitet for prosesser med fuktig varme (EN-ISO 15883-1).
                                                                                                              A0 = 60

Temperatur Tid A0
70oC 600 sek = 10 minutter 60
80oC 60 sek = 1 minutter 60
85oC 19 sekunder 60
90oC 6 sekunder 60
93oC 3 sekunder 60

A0= 60 er generelt sett på som et akseptabelt minimum for utstyr som kommer i kontakt med intakt hud, under forutsetning av at det er usannsynlig at dette utstyret er kontaminert med store mengder patogene mikroorganismer som er motstandsdyktige mot varme. Det presiseres at denne behandlingen forutsetter en lav bioburden før desinfeksjon, så vel som fravær av varmeresistente mikroorganismer med et potensial til å gi alvorlig sykdom.
En A0 = 60, basert på formelen, betyr 80°C/60 sek eller 90°C/6 sek eller 70°C/10 min, etc.
(Den matematiske formel for A0 er: A0 = ∑10(T-80)/z ∆t).
(1 Bioburden is normally defined as the number of bacteria living on a surface that has not been sterilized).

                                       Sammenlignende letalitet for prosesser med fuktig varme (EN-ISO 15883-2)
                                                                                                      A0 = 600

Temperatur Tid A0
70oC 100 minutter 600
80oC 10 minutter 600
85oC 3 minutter  og 10 sekunder 600
90oC 60 sekunder 600
93oC 30 sekunder 600

I del 2 av standarden (varmedesinfeksjon av kirurgiske instrumenter etc.) A0 = 600 regnet som et minimumskrav for desinfeksjonssyklus.
A0=600 tilsvarer 80oC/10 min eller 90oC/1 minutt eller 93oC/30 sekunder etc.

Referanser          

 1. Lovdata - Forskrift om godkjenning av biocider og biocidprodukter (biocidforskriften).
  https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2003-12-18-1848
 2. Miljødirektoratet
 3. Disinfection, Sterilization, and Preservation. Fifth Edition by Seymour Stanton Block. Lippincott Williams & Wilkins, 1. jan. 2001 - 1481 sider. Chapter 12 - Alcohols 229-249. Yosef Ali, Michael]. Dolan, Eleanor J. Fendler, and Elaine L. Larson.
 4. Forskrifter om kjemiske desinfeksjonsmidler til teknisk bruk i helse- og sykepleie
  https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1977-05-10-2

Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for desinfektion i sundhedssektoren - Central Enhed for Infektionshygiejne - NIR Desinfektion 1.2. udgave 2017.1. Statens Serum Institut, Danmark - https://www.ssi.dk/

CDC - Guideline for disinfection and sterilization in healthcare facilities, 2008.

Forskrifter om kjemiske desinfeksjonsmidler til teknisk bruk i helse- og sykepleie. Lovdata - FOR-1977-05-10-2.

”Kjemiske desinfeksjonsmidler til teknisk bruk i helse- og sykepleie" - Oppdatert April 2020. SLV – Statens legemiddelverk.

NS-EN ISO 15883-1:2009/A1:2014 - Vaskedekontaminatorer
Endringsblad A1 - Vaskedekontaminatorer - Del 1: Generelle krav, termer, definisjoner og prøvinger (ISO 15883-1:2006/Amd 1:2014).

.